Home

Home Contents Editors Instructions to authors Subscription Letters

Volume 85

Ljubljana, 2005

Number 2


CONTENTS

 

Growth dynamics and reproductive activity of annual shoots in the walnut cultivar 'Elit'  (Dinamika rasti in rodnosti enoletnih poganjkov oreha sorte 'Elit')
Anita SOLAR,  Mitja SOLAR, Franci ŠTAMPAR

Abstract
| PDF

 

The correlation of the pear (Pyrus communis L.) cv. 'Williams' yield quality to the foliar nutrition and water regime (Odvisnost kakovosti pridelka hrušk (Pyrus communis L.) sorte ‘Viljamovkaod foliarne prehrane in preskrbe z vodo)
Metka HUDINA, Franci ŠTAMPAR

Abstract
| PDF

 

Vrednotenje metode PCR za sočasno določanje bakterij rodu Salmonella in vrste Listeria monocytogenes v živilih (Evaluation of pcr method for simultaneous detection of Salmonella and Listeria monocytogenes in foods) 
Sonja SMOLE MOŽINA, Anže LENČEK, Barbara JERŠEK
Izvleček | PDF

 

Poškodovanost kostanjevih listov zaradi kostanjevega listnega zavrtača (Cameraria ohridella Deschka&Dimić) (Damage to foliage of horse chestnut trees induced by the horse chestnut leafminer (Cameraria ohridella Deschka&Dimić)
Alenka PIVK, Lea MILEVOJ
Abstract
| PDF

 

Palm thrips, Parthenothrips dracaenae (Heeger) (Thysanoptera: Thripidae), in Slovenia: still a pest of minor importance?
Stanislav TRDAN, Miloš JOVIĆ, Ljiljana ANDJUS

Abstract
| PDF

 

Response of leek (Allium porrum L.) to different levels of nitrogen dose under agro-climate conditions of Bosnia and Herzegovina (Odvisnost pora (Allium porrum L.) OD gnojenja z dušikom v agroklimatskih razmerah osrednje Bosne in Hercegovine) 
Lutvija KARIĆ, Smiljka VUKAŠINOVIĆ, Dragan ŽNIDARČIČ

Abstract
| PDF

 

Uravnavanje kislosti belih in rdečih vin s kemijskim razkisom (Acidity adjustment of white and red wines by chemical deacidification)
Tatjana KOŠMERL

Abstract
| PDF

 

Preiskovalna raziskava pripravljenosti kmetov za izvajanje socialnih storitev kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji (The exploratory research on a readiness of the farmers to start a provision of the social services as an on-farm supplementary activity)

 Katja Vadnal
Abstract
| PDF

 

Identifikacija potencialnih nosilcev razvoja sadjarstva v Sloveniji (Identification of the potentially propulsive fruit growers in Slovenia)Katja VADNAL, Vesna ALIČ, Petra ZIHERL
Abstract
| PDF

 

Modeliranje fenološkega razvoja pri rastlinah (Modelling of plant phenological development)
Zalika ČREPINŠEK, Lučka KAJFEŽ-BOGATAJ

Abstract
| PDF

 

Petinpetdeset let fenoloških opazovanj v Sloveniji, 1951-2005 (Fifty-five years of phenological observations in Slovenia, 1951-2005)
Zalika ČREPINŠEK, Ciril ZRNEC

Abstract | PDF

 

Vpliv bakrovih spojin na količino ogljikovih hidratov v različnih rastlinskih delih trte (Vitis vinifera L.) (Influence of copper compounds on the carbohydrate contents in different parts of vine (Vitis vinifera L.))
Denis RUSJAN, Robert VEBERIČ, Zora KOROŠEC-KORUZA

Abstract
| PDF

 

Comparison of asparagus (Asparagus officinalis L.) cultivars and the effect of covering beds (Primerjava sort šparglja (Asparagus officinalis L.) in učinek prekrivanja grebenov)
Marijana JAKŠE and Nina KACJAN MARŠIĆ
Abstract
| PDF

 

Evaluation of ten cultivars of determinate tomato (Lycopersicum  esculentum Mill.), grown under different climatic conditions (Vrednotenje desetih kultivarjev nizkega paradižnika (Lycopersicum esculentum L.), gojenega v različnih klimatskih razmerah)
Nina KACJAN MARŠIĆ, Jože OSVALD, Marijana JAKŠE
Abstract
| PDF

 

Selenium treatment affected respiratory potential in Eruca sativa (Vpliv selena na respiratorni potencial pri rukoli (Eruca sativa))
Mateja GERM, Jože OSVALD

Abstract
| PDF

 

Combined impact of solar UV-B radiation and selenium treatment on respiratory potential in pumpkins (Cucurbita pepo L.) (Vpliv sončnega uv-b sevanja in selena na dihalni potencial pri navadni buči (Cucurbita pepo L.)
Mateja GERM
Abstract | PDF

 

A carlavirus serologically closely related to Carnation latent virus in Slovenian garlic (Karlavirus, serološko soroden latentnemu virusu nagelja, v slovenskem česnu)
Irena Mavrič and Maja
Ravnikar

Abstract
| PDF

 

Detection of the reporter and selection genes in transformed hop (Humulus lupulus L.) (Določanje testnega in selekcijskega gena v transformiranem hmelju (humulus lupulus L.))
Suzana Škof, Zlata LUTHAR

Abstract | PDF

 

Comparison of laboratory TDR soil water measurements (Primerjava laboratorijskih meritev vode v talnem substratu s TDR)
Vesna ZUPANC, Gregor ADAM, Marina PINTAR

Abstract
| PDF

 

Učinkovitost različnega števila feromonskih vab na nalet poljske pokalice (Agriotes lineatus L.) (Efficacy of different density of pheromone traps on an attack of lined click beetles (Agriotes lineatus L.))
Lea MILEVOJ, Stanislav GOMBOC, Aleksander BOBNAR, Tina MIKUŠ,
Tjaša GRIL
Abstract
| PDF

 

Pregled požlahtnjenih slovenskih sort kmetijskih rastlin (Overview of slovenian cultivars of agricultural plants)
Ludvik ROZMAN, Zinka HUREMAGIĆ, Vladimir MEGLIČ

Abstract
| PDF

 

Priprava ajdovih keksov za prehranske poskuse (Production of buckwheat biscuits for nutritional studies)
Blanka VOMBERGAR in Darinka GOSTENČNIK

Abstract
| PDF

 

The propagation of chestnut (Castanea sativa Mill.) nodal explants (Razmnoževanje kostanja (Castanea sativa Mill.) iz nodijskih izsečkov)Gregor OSTERC, Marjeta ZAVRL FRAS, Tomaž VODENIK, Zlata LUTHAR
Abstract | PDF

 

Genetske in biotehnološke osnove kakovosti škroba v rastlinskih pridelkih in živilih (Genetic and biotechnological approach to starch quality in plant products and foods)
Vida ŠKRABANJA
Abstract | PDF

 

A case study of Chinese agro-technical extension system (Raziskava sistema  agro-tehničnega pospeševanja na Kitajskem)
Linhai MEI
Abstract | PDF

 

Content analysis of the papers in the Research reports vol. 85, no. 2 (vsebinska obdelava prispevkov v Zborniku let. 85, št. 2)
Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR
PDF