Home

Home Contents Editors Instructions to authors Subscription Letters

Volume 87

Ljubljana, 2006

Number 2


CONTENTS

 

Usklajenost slovenske okoljske in kmetijske zakonodaje na področju ohranjanja genskih virov v kmetijstvu

Aleksandra ŽIGO JONOZOVIČ 
Abstract | PDF

 

Pollinators of Helleborus niger in Slovenian naturally occurring populations

Andrej ŠUŠEK, Anton IVANČIČ
Abstract | PDF

 

Poskusi pridelovanja bratinskega košutnika (Gentiana lutea L. subsp. symphyandra Murb.) na območju zahodne Slovenije
Anita KUŠAR in Dea BARIČEVIČ
Abstract | PDF

 

Vpliv rabe tal na botanično sestavo travne ruše v različnih talnih razmerah Ljubljanskega barja 

Tomaž SINKOVIČ
Abstract | PDF

 

Comparative study of quality changes in tomato cv. 'Malike' (Lycopersicon esculentum Mill.) whilst stored at different temperatures 

Dragan ŽNIDARČIČ, Tomaž POŽRL
Abstract | PDF

 

Investigation of declared values of iodine in food supplements on the Slovene market
Andrej 
Osterc, Vekoslava Stibilj
Abstract | PDF

 

Effect of added rosemary extract on oxidative stability of Camelina sativa oil 
Helena ABRAMOVIČ and Veronika ABRAM
Abstract | PDF

 

Ocena bioaerosolov v delovnih prostorih
Barbara JERŠEK, Tina ZORMAN

Abstract | PDF

 

Odziv kmetijskih rastlin na UV-B sevanje
Mateja GERM

Abstract | PDF

 

Časovna analiza nekaterih klimatskih spremenljivk v Sloveniji

Tina ŽAGAR, Lučka  KAJFEŽ-BOGATAJ, Zalika ČREPINŠEK
Abstract | PDF

 

Metode za razvrščanje enot v skupine; osnove in primer

Katarina KOŠMELJ, Lidija BRESKVAR ŽAUCER
Abstract | PDF

 

Die Ausdünnung bei einigen neuen tragwiligen Zwetschgensorten
Pakeza DRKENDA, Lukas BERTSCHINGER

Abstract | PDF

 

Urban landscape as a restorative environment: preferences and design considerations
Tanja SIMONIČ

Abstract | PDF

 

Significant perceptual properties of outdoor ornamental plants
Nika KRAVANJA

Abstract | PDF

 

Tehnično stanje traktorjev na slovenskih kmetijah
Tomaž POJE, Viktor JEJČIČ, Tomaž CUNDER

Abstract | PDF

 

Rastlina kot obnovljivi vir energije (OVE)
Rajko BERNIK, Aleš ZVER

Abstract | PDF

 

Analiza vpliva tehnične zakonodaje in trga na nesreče s traktorji v zadnjih 15 letih
Rajko BERNIK, Marjan DOLENŠEK

Abstract | PDF

 

Effect of powdery mildew attack on quality parameters and experimental bread baking of wheat
Vesna SAMOBOR, Marija VUKOBRATOVIĆ and Marijan JOŠT

Abstract | PDF

 

Sistematični nadzor šarke v Sloveniji v letih 1998 - 2005
Mojca VIRŠČEK MARN, Irena MAVRIČ, Helena WEILGUNY

Abstract | PDF

 

Sensory evaluation of different walnut cultivars (Juglans regia L.)
Mateja COLARIČ, Franci
Štampar, Metka Hudina, Anita Solar

Abstract | PDF

 

Adenine sulphate induced high frequency shoot organogenesis in callus and in vitro flowering of Cichorium intybus L. cv. Focus - a potent medicinal plant
S. NANDAGOPAL, B.D. RANJITHA KUMARI
Abstract | PDF

 

Robust CTAB-activated charcoal protocol for
plant DNA extraction

Mitja KRIŽMAN, Jernej JAKŠE, Dea BARIČEVIČ, Branka JAVORNIK, Mirko PROŠEK
Abstract | PDF
 

Influence of microbial culture in combination with micronutrient in improving the groundnut productivity under alluvial soil of India
Manisha BASU, P. B. S. BHADORIA and S. C. MAHAPATRA
Abstract | PDF

 

Root aerenchyma – formation and function
Urška VIDEMŠEK, Boris TURK, Dominik VODNIK
Abstract | PDF

 

2-D separation of Verticillium albo-atrum proteins
Polona JAMNIK, Sebastjan RADIŠEK, Branka JAVORNIK, Peter RASPOR
Abstract | PDF

 

Mikrooksidacija vina modri pinot
Marko Lesica, Tatjana Košmerl

Abstract | PDF

 

CAP reform and redistribution of direct payments in Slovenia

Emil ERJAVEC, Miroslav REDNAK, Tina VOLK, Maja KOŽAR
Abstract | PDF
 

Scientometrična analiza pojavnosti mest Ljubljana in Maribor v bibliografskih poljih naslov in Abstract v izbranih mednarodnih podatkovnih zbirkah v obdobju 1990-2005
Tomaž BARTOL
Abstract | PDF

 
Ocene
PDF
 

Content analysis of the papers in the Research reports vol. 87, no. 2 (vsebinska obdelava prispevkov v Zborniku let. 87, št. 2)
Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR
PDF