Home

Home Contents Editors Instructions to authors Subscription Letters

Volume 91

Ljubljana, 2008

Number 2


CONTENTS

A comparative study of rainfall erosivity for eastern and western Slovenia (Primerjava erozivnosti padavin v zahodni in vzhodni Sloveniji)
Andrej CEGLAR, Zalika ČREPINŠEK, Vesna ZUPANC, Lučka KAJFEŽ-BOGATAJ
Abstract | PDF


Evaluation of different designs of temporary electric fence systems for the protection of maize against wild boar (Sus scrofa L., Mammalia, Suidae) (Učinkovitost različnih postavitev začasne elektroograje pri varovanju koruznih njiv pred divjim prašičem (Sus scrofa L., Mammalia, Suidae))
Matej VIDRIH, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF

 

Entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae (Weiser) (Rhabditida: Steinernematidae), a new member of Slovenian fauna (Etomopatogena ogorčica Steinernema carpocapsae (Weiser) (Rhabditida: Steinernematidae), novi predstavnik slovenske favne)
Žiga LAZNIK , Timea TÓTH , Tamás LAKATOS , Stanislav TRDAN
Abstract | PDF


Epicuticular wax content in the leaves of cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) as a mechanical barrier against three insect pests (Vebnost epikutikularnih voskov na listih zelja (Brassica oleracea L. var. capitata) kot mehanska ovira pred napadom treh škodljivih žuželk)
Dragan ŽNIDARČIČ, Nevenka VALIČ, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF

 

Influence of carbon dioxide, inoculum rate, amount and mixing of casing soil on Agaricus blazei fruiting bodies yield (Vliv ogljikovega dioksida, količine glivnega vcepka in količine ter mešanja krovne prsti na pridelek gob vrste Agaricus blazei)
Andrej GREGORI, Bojan PAHOR, Roman GLASER, Franc POHLEVEN
Abstract | PDF

Attitudes towards private labels - example of a consumer sensory evaluation of food in Slovenia (Odnos do trgovskih blagovnih znamk - primer senzoričnega vrednotenja hrane pri potrošnikih v Sloveniji)
Aleš KUHAR, Tanja TIČ
Abstract | PDF

Morphological and agronomic evaluation of tissue culture derived Indian soybean plants (Morfološke in agronomske lastnosti rastlin indijske soje, regeneriranih iz tkivnih kultur)
R. RADHAKRISHNAN, B. D. RANJITHA KUMARI
Abstract | PDF

Indigenous arbuscular mycorrhiza is more important for early growth period of groundnut (Arachis hypogea L.) for P influx in an Oxisol (Spontana arbuskularna mikoriza je pomembna za oskrbo rastlin arašida (Arachis hypogea L.) s fosforjem)
Amitava RAKSHIT, P. B. S. BHADORIA
Abstract | PDF

Obravnava meteorološke suše z različnimi indikatorji (Analysis of meteorological drought with different indicators)
Andrej CEGLAR, Lučka KAJFEŽ-BOGATAJ
Abstract | PDF

Možni vplivi podnebnih sprememb na vodno bilanco tal v Sloveniji (Potential climate change impacts on water balance in Slovenia)
Tjaša IPAVEC, Lučka KAJFEŽ-BOGATAJ
Abstract | PDF

Vpliv dejavnikov socialnoekonomske strukture hribovskih kmetij v Sloveniji na časovno opredelitev prenosa teh kmetij na naslednike (The influence of factors of the socio economic structure of mountain farms in Slovenia on the timing of succession on these farms)
Boštjan KERBLER - KEFO
Abstract | PDF

Mitoza in celični cikel pri višjih rastlinah (Mitosis and cell cycle in higher plants)
Tomaž SINKOVIČ
Abstract | PDF

Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (Vsebinska obdelava prispevkov v Acta agriculturae Slovenica let. 91 št. 2)
Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR
PDF

Ob 100-letnici rojstva zasl. prof. dr. Franca Janežiča
PDF

A comparative study of rainfall erosivity for eastern and western Slovenia (Primerjava erozivnosti padavin v zahodni in vzhodni Sloveniji)
Andrej CEGLAR, Zalika ČREPINŠEK, Vesna ZUPANC, Lučka KAJFEŽ-BOGATAJ

Abstract | PDF

Evaluation of different designs of temporary electric fence systems for the protection of maize against wild boar (Sus scrofa L., Mammalia, Suidae) (Učinkovitost različnih postavitev začasne elektroograje pri varovanju koruznih njiv pred divjim prašičem (Sus scrofa L., Mammalia, Suidae))

Matej VIDRIH, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF

Entomopathogenic nematode Steinernema carpocapsae (Weiser) (Rhabditida: Steinernematidae), a new member of Slovenian fauna (Etomopatogena ogorčica Steinernema carpocapsae (Weiser) (Rhabditida: Steinernematidae), novi predstavnik slovenske favne)
Žiga LAZNIK , Timea TÓTH , Tamás LAKATOS , Stanislav TRDAN
Abstract | PDF


Epicuticular wax content in the leaves of cabbage (Brassica oleracea L. var. capitata) as a mechanical barrier against three insect pests (Vebnost epikutikularnih voskov na listih zelja (Brassica oleracea L. var. capitata) kot mehanska ovira pred napadom treh škodljivih žuželk)

Dragan ŽNIDARČIČ, Nevenka VALIČ, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF


Influence of carbon dioxide, inoculum rate, amount and mixing of casing soil on Agaricus blazei fruiting bodies yield (Vliv ogljikovega dioksida, količine glivnega vcepka in količine ter mešanja krovne prsti na pridelek gob vrste Agaricus blazei)

Andrej GREGORI, Bojan PAHOR, Roman GLASER, Franc POHLEVEN
Abstract | PDF

Attitudes towards private labels - example of a consumer sensory evaluation of food in Slovenia (Odnos do trgovskih blagovnih znamk - primer senzoričnega vrednotenja hrane pri potrošnikih v Sloveniji)
Aleš KUHAR, Tanja TIČ
Abstract | PDF

Morphological and agronomic evaluation of tissue culture derived Indian soybean plants (Morfološke in agronomske lastnosti rastlin indijske soje, regeneriranih iz tkivnih kultur)

R. RADHAKRISHNAN, B. D. RANJITHA KUMARI

Abstract | PDF

Indigenous arbuscular mycorrhiza is more important for early growth period of groundnut (Arachis hypogea L.) for P influx in an Oxisol (Spontana arbuskularna mikoriza je pomembna za oskrbo rastlin arašida (Arachis hypogea L.) s fosforjem)

Amitava RAKSHIT, P. B. S. BHADORIA

Abstract | PDF

Obravnava meteorološke suše z različnimi indikatorji (Analysis of meteorological drought with different indicators)

Andrej CEGLAR, Lučka KAJFEŽ-BOGATAJ

Abstract | PDF

Možni vplivi podnebnih sprememb na vodno bilanco tal v Sloveniji (Potential climate change impacts on water balance in Slovenia)

Tjaša IPAVEC, Lučka KAJFEŽ-BOGATAJ

Abstract | PDF

Vpliv dejavnikov socialnoekonomske strukture hribovskih kmetij v Sloveniji na časovno opredelitev prenosa teh kmetij na naslednike (The influence of factors of the socio economic structure of mountain farms in Slovenia on the timing of succession on these farms)

Boštjan KERBLER - KEFO
Abstract | PDF

Mitoza in celični cikel pri višjih rastlinah (Mitosis and cell cycle in higher plants)

Tomaž SINKOVIČ
Abstract | PDF

Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (Vsebinska obdelava prispevkov v Acta agriculturae Slovenica let. 91 št. 2)

Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR
PDF