Home

Home Contents Editors Instructions to authors Subscription Letters

Volume 95

Ljubljana, 2010

Number 1


The natural occurrence of toxigenic moulds and mycotoxins in Slovenian primary grain production (Naravna kontaminacija žit iz primarne proizvodnje v Sloveniji s toksigenimi plesnimi in mikotoksini)
Breda JAKOVAC-STRAJN, Anton VENGUŠT, Igor UJČIČ-VRHOVNIK, Katarina PAVŠIČ-VRTAČ, Gabrijela TAVČAR-KALCHER
Abstract | PDF

Testing the efficacy of different substances against Arion slugs (Arionidae) under laboratory conditions (Preizkušanje učinkovitosti različnih snovi za zatiranje lazarjev (Arion spp., Arionidae) v laboratorijskih razmerah)
Žiga LAZNIK, Maja MIHIČINAC, Jaka RUPNIK, Matej VIDRIH, Igor PRŠA, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF

Activity of entomopathogenic nematodes (Rhabditida) against cereal leaf beetle (Oulema melanopus [L.], Coleoptera, Chrysomelidae) adults under laboratory conditions (Delovanje entomopatogenih ogorčic (Rhabditida) na odrasle osebke rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus [L.], Coleoptera, Chrysomelidae) v laboratorijskih razmerah)
Žiga LAZNIK, Melita ŠTRUKELJ, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF

Cabbage moth (Mamestra brassicae [L.]) and bright-line brown-eyes moth (Mamestra oleracea [L.]) - presentation of the species, their monitoring and control measures (Kapusova sovka (Mamestra brassicae [L.]) in zelenjadna sovka (Mamestra oleracea [L.]) - predstavitev vrst in ukrepov za njihovo spremljanje in zatiranje)
Marko DEVETAK, Matej VIDRIH, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF

Evaluation of buckwheat sprouts as microgreens (Prehranske lastnosti mladih rastlin ajde)
Dagmar JANOVSKÁ, Lenka ŠTOČKOVÁ, Zdeněk STEHNO
Abstract | PDF

Impacts of gibberellin (GA3) on sensorial quality and storability of table grape (Vitis vinifera L.) (Vpliv giberelinov (GA3) na senzorično kakovost in skladiščenje namiznega grozdja (Vitis vinifera L.)
Denis RUSJAN
Abstract | PDF

Potato yield and tuber quality in 75 cm and 90 cm wide ridges (Pridelek ter kakovost gomoljev pri 75 in 90 cm širokih grebenih)
Rajko BERNIK, Tone GODEŠA, Peter DOLNIČAR, Filip VUČAJNK
Abstract | PDF

Mikrosatelitski markerji uporabni za identifikacijo kultivarjev vinske trte (Vitis vinifera L.) (Microsatllite markers for cultivar identification in grapevine (Vitis vinifera L.)
Nataša ŠTAJNER
Abstract | PDF

Kemična komunikacija med parazitoidi in organizmi z drugih trofičnih nivojev (Chemical communication between parasitoids and organisms from other trophic levels)
Katarina KOS, Helena ROJHT, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF

Odločitveni dejavniki pri nakupu živil v Sloveniji (Decisive factors when buying foodstuff in Slovenia)
Marijan POGAČNIK, Dragan ŽNIDARČIČ
Abstract | PDF

Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (Vsebinska obdelava prispevkov v Acta agriculturae Slovenica let. 95 št. 2 )
Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR

PDF

Recenziji
Jože MAČEK
PDF


University of Ljubljana Biotechnical Faculty