Home

Home Contents Editors Instructions to authors Subscription Letters

Volume 95

Ljubljana, 2010

Number 3


CONTENTS

Antimicrobial activity of essential oils of three herbs against Listeria monocytogenes on chicken frankfurters (Protimikrobna aktivnost eteričnih olj treh zelišč proti patogenu Listeria monocytogenes v piščančjih hrenovkah)
Abdollah GHASEMI PIRBALOUTI, Ebrahim RAHIMI, Sayed Ali MOOSAVI
Abstract | PDF

Dynamics of polyphenolics formation in different plant parts and different growth phases of selected buckwheat cultivars (Razlike pri nastajanju polifenolov v delih rastlin in fazah rasti pri izbranih kultivarjih ajde)
Judita BYSTRICKÁ, Alena VOLLMANNOVÁ, Eva MARGITANOVÁ1, Iveta ČIČOVÁ
Abstract | PDF

Establishment of agricultural drought monitoring at different spatial scales in southeastern Europe (Vzpostavljanje monitoringa kmetijske suše v jugovzhodni Evropi na različnih prostorskih skalah)
Andreja SUŠNIK, Tjaša POGAČAR, Gregor GREGORIČ, Jožef ROŠKAR, Andrej CEGLAR
Abstract | PDF

Crop rotation on arable and livestock farms in Slovenia (Kolobar na poljedelsko-živinorejskih kmetijah v Sloveniji)
Darja KOCJAN AČKO, Igor ŠANTAVEC
Abstract | PDF

Povezave med zavarovanimi območji, turizmom in razvojem podeželja (Connections between protected areas, tourism and development of the countryside)
Jana ZURC
Abstract | PDF

Oblikovanje baze podatkov o slovenskem medu (Creation of database of Slovenian honey)
Mojca KOROŠEC  Jasna BERTONCELJ, Urška KROPF, Terezija GOLOB
Abstract | PDF

Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (Vsebinska obdelava prispevkov v Acta agriculturae Slovenica let. 95 št. 3 )
Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR

PDF
In memoriam PROF. DR. JOŽE SPANRING
Anton TAJNŠEK
PDF

University of Ljubljana Biotechnical Faculty