Home

Home Contents Editors Instructions to authors Subscription Letters

Volume 97

Ljubljana, 2011

Number 2


CONTENTS

NaCl salinity and Zn foliar application influence essential oil composition of basil (Ocimum basilicum L.) (Koncentracija NaCl v hidroponski raztopini in foliarni nanos raztopine cinka vplivajo na sestavo eteričnih olj pri baziliki (Ocimum basilicum L.))
Mohammad Bagher HASSANPOURAGHDAM, Gholam Reza GOHARI, Seied Jalal TABATABAEI, Mohammad Reza DADPOUR, Mehdi SHIRDEL
Abstract | PDF

Monilinia pathogens of cultivated and native Vaccinium species in Slovenia (Patogene glive iz rodu Monilinia na gojenih in samoniklih vrstah rodu Vaccinium v Sloveniji)
Alenka MUNDA
Abstract | PDF

Total RNA extraction method and Prunus species influence the detection of Plum pox potyvirus by real-time RT-PCR (Rastlinska vrsta in metoda izolacije celokupne rna vplivata na uspešnost detekcije virusa šarke s PCR v realnem času)
Irena MAVRIČ PLEŠKO, Mojca VIRŠČEK MARN, Nataša TOPLAK
Abstract | PDF

Economic growth and trend changes in wildlife hunting (Gospodarska rast in spremembe pri lovu divjadi)
Yukichika KAWATA
Abstract | PDF

Inhibicija amilolitične aktivnosti mok z neoptimalnim padajočim številom (Amylolytic activity inhibition of flours with unoptimal falling number)
Boris KOVAČ
Abstract | PDF

Pregled potvorb živil skozi zgodovino – dejanja slučaja, nuje ali namere? (Historical overview of food adulteration – act of accidents, needfulness or intention?)
Vida ŠKRABANJA
Abstract | PDF

Nekateri pristopi za izkoriščanje heteroze pri navadni pšenici (Triticum aestivum L.) (Several approaches for heterosis exploitation in common wheat (Triticum aestivum L.))
Primož TITAN, Vladimir MEGLIČ
Abstract | PDF

Vpliv selena in izključitve UV-B sevanja na pridelek semen buč golic (Impact of selenium and UV-B radiation on the yield of naked pumpkin seeds)
Lucija Glorija JELEN, Vida ŠKRABANJA
Abstract | PDF

Kateri biofizikalni in biokemični dejavniki lahko pripomorejo k večji odpornosti zelja (Brassica oleraceae L. var. capitata) na napad gospodarsko najpomembnejših škodljivcev (Which biophysical and biochemical factors may contribute to higher resistance of cabbage (Brassica oleraceae L. var. capitata) to attack of the most important pests)
Dragan ŽNIDARČIČ, Damir MARKOVIČ, Rajko VIDRIH, Tanja BOHINC, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF

Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (Vsebinska obdelava prispevkov v Acta agriculturae Slovenica let. 97 št. 2 )
Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR
PDF

University of Ljubljana Biotechnical Faculty