Home

Home Contents Editors Instructions to authors Subscription Letters

Volume 97

Ljubljana, 2011

Number 3


CONTENTS

PCR identification of rpgip1 transgene in Pisum sativum L. (PCR identifikacija transgena rpgip1 pri grahu (Pisum sativum L.))
Kornelia POLOK and Hans-Jörg JACOBSEN
Abstract | PDF

Mutagenic treatment induces high transposon variation in barley (Hordeum vulgare L.)(Mutageno tretiranje povzroča visoko variabilnost transpozonov Pri ječmenu (Hordeum vulgare L.))
Kornelia POLOK and Roman ZIELINSKI
Abstract | PDF

Selenium uptake and distribution in chicory (Cichorium intybus L.) grown in an aeroponic system (Privzem in porazdelitev selena v radiču (Cichorium intybus L.), gojenem v aeroponskem sistemu)
Vekoslava STIBILJ, Polona SMRKOLJ, Radojko JAĆIMOVIĆ, Jože OSVALD
Abstract | PDF

Topics related to social sciences by authors from Slovenia in agriculture-and-life-sciences database CAB Abstracts (Družboslovna tematika v prispevkih slovenskih avtorjev po podatkih biotehniške/kmetijske zbirke CAB Abstracts)
Tomaž BARTOL, Marjan HOČEVAR
Abstract | PDF

Rural women’s attitudes toward their participation in the decision-making process and production of potato crops in Shoushtar, Iran (Drža podeželskih žensk glede sodelovanja pri odločanju in pridelovanju krompirja v Shoushtar-ju, Iran)
Sayedeh Somayeh MOSAVI, Ahmad Reza OMMANI and Mohammad Sadegh ALLAHYARI
Abstract | PDF

The comparison of number of deaths in accidents with the agriculture and forestry tractors among European countries (Primerjava števila mrtvih v nesrečah s kmetijskimi in gozdarskimi traktorji po evropskih državah)
Rajko BERNIK, Robert JERONČIČ 
Abstract | PDF

Evaluation of cacao-pudding as a probiotic food carrier and sensory acceptability properties (Sprejemljivost kakavovega pudinga kot osnove za probiotične prehranske izdelke)
Reyhan IRKIN and Metin GULDAS
Abstract | PDF

Contrastive responses of spring and winter wheat cultivars to chilling and acclimation treatments (Različen odziv kultivarjev jare in ozimne pšenice na mraz in aklimatizacijo)
Roghieh HAJIBOLAND, Ghader HABIBI
Abstract | PDF
Reduction of the lenght of 1 RS.1BL translocation in the bread wheat variety »Yugoslavia« (Zmanjšanje dolžine 1RS.1BL translokacije pri kultivarju navadne pšenice »Yugoslavia«)
Tomaž SINKOVIČ
Abstract | PDF
Cultivation, varietal structure and possibilities for cross-pollination of Brassica napus L. in Slovenia (Pridelava, sortna stuktura in opraševalne sposobnosti vrste Brassica napus L. v Sloveniji)
Barbara PIPAN, Jelka ŠUŠTAR-VOZLIČ, Vladimir MEGLIČ
Abstract | PDF
Massive occurrence of Podagrica fuscicornis (L.) (Coleoptera, Chrysomelidae) on common marshmallow (Althaea officinalis L.) (Močan pojav vrste Podagrica fuscicornis (L.) (Coleoptera, Chrysomelidae) na navadnem slezu (Althaea officinalis L.))
Tanja BOHINC, Matej VIDRIH, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF
Impact of fungicides and other preparations for seed treatment and different cultivation techniques on seed contamination of winter wheat (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) (Vpliv fungicidov in drugih pripravkov za razkuževanje semena ter načinov pridelave na okuženost semena ozimne pšenice (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.))
Igor ŠANTAVEC, Darja KOCJAN AČKO
Abstract | PDF
Adventitious presence of GMOs in maize in the view of coexistence (Nenamerna prisotnost gensko spremenjene koruze in možnosti soobstoja)
Petra KOZJAK, Jelka ŠUŠTAR-VOZLIČ, Vladimir MEGLIČ
Abstract | PDF
Validation of the method for the determination of some wine volatile compounds (Validacija metode za določanje nekaterih hlapnih spojin v vinu)
Dejan BAVČAR, Helena BAŠA ČESNIK
Abstract | PDF
Analiza padavin na širšem območju Triglavskega narodnega parka za obdobje 1961-2009 (Precipitation analysis of the wider area of the Triglav national park for the period 1961-2009)
Zalika ČREPINŠEK, Andreja KUNŠIČ, Tomaž KRALJ, Lučka KAJFEŽ-BOGATAJ
Abstract | PDF
Parametrični in neparametrični pristopi za odkrivanje trenda v časovnih vrstah (Parametric and nonparametric aproach for trend detection in time series)
Tadeja KRANER ŠUMENJAK, Vilma ŠUŠTAR
Abstract | PDF
Možnosti biotičnega zatiranja paradižnikovega molja (Tuta absoluta Povolny, Lepidoptera, Gelechiidae) (Biological control of tomato leaf miner (Tuta absoluta Povolny; Lepidoptera, Gelechiidae))
Katarina KOS, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF
LINGRA: model za simulacijo rasti in pridelka travne ruše (LINGRA: Grass growth and yield simulation model)
Tjaša POGAČAR, Lučka KAJFEŽ-BOGATAJ
Abstract | PDF
Analiza fenofaz paš, pri čebelah v Novem mestu (The analysis of pasture phenophases for bees in Novo mesto)
Lucija Glorija JELEN
Abstract | PDF
Problematika nabiranja cvetnih brstov za izdelavo preparatov mejoze (Flower bud sampling for meiotic slide preparations)
Tomaž SINKOVIČ
Abstract | PDF
Virulenčni faktorji glive Verticillium albo-atrum (Virulence factors of the fungus Verticillium albo-atrum )
Aljaž MAJER, Janez KOSEL
Abstract | PDF
Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (Vsebinska obdelava prispevkov v Acta agriculturae Slovenica let. 97 št. 3 )
Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR
PDF
 

University of Ljubljana Biotechnical Faculty