Home Contents Editors Instructions to authors Subscription Letters

Volume 99

Ljubljana, 2012

Number 1


CONTENTS

Asymbiotic seed germination of Phalenopsis Blume orchids after hand pollination (Asimbiotska kalitev orhidej Phalaenopsis Blume po ročni oprašitvi)
Helena LESAR, Nataša ČERANIČ, Damijana KASTELEC, Zlata LUTHAR
Abstract | PDF

Selenium supplementation stimulates vegetative and reproductive growth in canola (Brassica napus L.) plants (Dodatek selena pospešuje rast in reprodukcijo pri rastlinah kanole (Brassica napus L.))
Roghieh HAJIBOLAND, Nasrin KEIVANFAR

Abstract | PDF
Induction of drought tolerance with seed priming in wheat cultivars (Triticum aestivum L.) (Indukcija tolerance na sušo s predsetvenim tretiranjem semen pri izbranih sortah pšenice (Triticum aestivum L.))
Alireza EIVAZI
Abstract | PDF
Influence of NaCl treatments on growth and biochemical parameters of castor bean (Ricinus communis L.) (Vpliv tretmaja z NaCl na rast in biokemične parametre navadnega kloščevca (Ricinus communis L.)
Mohsen JANMOHAMMADI, Amin ABBASI, Naser SABAGHNIA

Abstract | PDF
Water and nitrogen use efficiency of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) at different nitrogen and water levels (Učinkovitost izrabe vode in dušika pri pelinolistni ambroziji (Ambrosia artemisiifolia L.) ob različnih ravneh dušika in vode)
Robert LESKOVŠEK, Klemen ELER, Franc BATIČ, Andrej SIMONČIČ

Abstract | PDF
Pesticide residues in samples of apples, lettuce and potatoes from integrated pest management in Slovenia from 2005-2009 (Ostanki pesticidov v vzorcih jabolk, solate in krompirja v integrirani pridelavi v Sloveniji v letih 2005-2009)
Helena BAŠA ČESNIK, Špela VELIKONJA BOLTA, Ana GREGORČIČ
Abstract | PDF
Compatibility of selected herbicides with entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill (Kompatibilnost izbranih herbicidov z entomopatogeno glivo Beauveria bassiana (Bals.) Vuilli)
Franci Aco CELAR, Katarina KOS

Abstract | PDF
In vitro plant regeneration of Indian jujube (Ziziphus mauritiana Lamk.) cv. Zaytoni via indirect organogenesis (In vitro regeneracija Indijske žižole (Ziziphus mauritiana Lamk.) cv. Zaytoni s posredno organogenezo)
Majid Abdel IBRAHIM, Abbas Mehdi JASIM and Muayed Fadhil ABBAS
Abstract | PDF
Acclimatization of terrestrial orchid Bletilla striata Rchb.f. (Orchidaceae) propagated under in vitro conditions (Aklimatizacija terestične orhideje Bletilla striata Rchb.f. (Orchidaceae) razmnožene v in vitro razmerah)
Helena LESAR, Barbara HLEBEC, Nataša ČERANIČ, Damijana KASTELEC, Zlata LUTHAR
Abstract | PDF
Antraknoza pri ameriških borovnicah (Vaccinium corymbosum L): povzročitelji in epidemiologija bolezni (Antracnoze in american bluberry (Vaccinium corymbosum L): fungus and epidemiology of disease)
Alenka MUNDA
Abstract | PDF
Analiza EST klonov križancev Coffea arabica X Coffea canephora in Coffea canephora X Coffea congensis (EST clone analysis of two coffee hybrids (Coffea arabica X Coffea canephora in Coffea canephora X Coffea congensis)
Tina SVETEK, Nataša ŠIBANC
Abstract | PDF
Japonski dresnik (Fallopia japonica [Houtt.] Ronse Decraene) in njegovo zatiranje z bolšico Aphalara itadori Shinji (Damage potential of Japanese knotweed (Fallopi japonica) and its biological control with psyllid Aphalara itadori Shinji)
Žiga LAZNIK, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF
Značilnosti diatomejske zemlje kot naravnega insekticida za zatiranje skladiščnih škodljivcev (Characheristicsof diatomaceous earth as biopesticide for control of stored pests)
Helena ROJHT, Aleksander HORVAT, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF
Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (Vsebinska obdelava prispevkov v Acta agriculturae Slovenica let. 99 št. 1)
Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR

PDF

University of Ljubljana Biotechnical Faculty