Home

Home Contents Editors Instructions to authors Subscription Letters

Volume 93

Ljubljana, 2009

Number 1


Effect of temperature on cannibalism rate between green lacewings larvae (Chrysoperla carnea [Stephens], Neuroptera, Chrysopidae) Vpliv temperature na stopnjo kanibalizma med ličinkami navadne tenčičarice (Chrysoperla carnea Stephens, Neuroptera, Chrysopidae)
Helena ROJHT, Franc BUDIJA, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF
Extraction of phenolic compounds from green walnut fruits in different solvents (Ekstrakcija fenolnih snovi iz zelenih plodov oreha z različnimi topili)
Jerneja JAKOPIČ, Robert VEBERIČ, Franci ŠTAMPAR

Abstract | PDF
Changes in the inner quality parameters of apple fruit from technological to edible maturity
Maja MIKULIČ PETKOVŠEK, Franci ŠTAMPAR, Robert VEBERIČ

Abstract | PDF

Insecticidal activity of four different substances against larvae and adults of sycamore lace bug (Corythucha ciliata [Say], Heteroptera, Tingidae) (Insekticidno delovanje štirih snovi na ličinke in odrasle osebke platanove čipkarke (Corythucha ciliata [Say], Heteroptera, Tingidae))
Helena ROJHT, Anja MEŠKO, Matej VIDRIH, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF

First record of a cold-active entomopathogenic nematode Steinernema kraussei (Steiner) (Rhabditida: Steinernematidae) in Slovenia (Prva najdba entomopatogene ogorčice Steinernema kraussei (Steiner) (Rhabditida: Steinernematidae) v Sloveniji)
Žiga LAZNIK, Tímea TÓTH, Tamás LAKATOS,  Matej VIDRIH, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF
Influence of row spacing on the yield of ten cultivars of soybean (Glycine max (L.) Merrill) Vpliv medvrstnega razmika na pridelek desetih kultivarjev soje (Glycine max (L.) Merrill)
Darja KOCJAN AČKO, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF
Antimicrobial activity of rosemary extracts (Rosmarinus officinalis L.) against different species of Listeria
Tanja ROŽMAN, Barbara JERŠEK

Abstract | PDF
Local inhabitants' opinion about quality of life inside and outside the Triglav National Park (Mnenje lokalnih prebivalcev o kvaliteti življenja v in izven triglavskega narodnega parka v Sloveniji)
Jana ZURC, Andrej UDOVČ

Abstract | PDF
Scenario use for fostered adaptation to the future landscape changes (Scenariji razvoja kulturne krajine za lažjo predstavljivost sprememb v prostoru)
Damjana GANTAR

Abstract | PDF
Molekulski pristopi pri raziskavah arbuskularne mikorize (Molecular approaches in research of arbuscular mycorrhiza)
Irena MAČEK

Abstract | PDF
Parazitske ogorčice polžev (Slug-parasitic nematodes)
Žiga LAZNIK, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF
Preučevanje ustreznosti prognostičnega modela SIMLEP za varstvo krompirja pred koloradskim hroščem (Leptinotarsa decemlineata [Say], Coleoptera, Chrysomelidae) v Sloveniji (Testing the suitability of simlep decision support system for protection of potato against colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata [Say], Coleoptera, Chrysomelidae) in Slovenia)
Katarina KOS, Beate TSCHÖPE, Erich JÖRG, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF
Die Waldungen der Herrschaft Gornji grad in ihrer althergebrachten Wirtschaftsweise und fehlgeschlagene Versuche zur Einführung der rationellen Forstökonomie im Übergang aus dem 18. ins 19. Jahrhundert (Gozdovi gospostva Gornji grad z gospodarjenjem na tradicionalni način in neuspešni poskusi za uvedbo racionalnega gozdarjenja na prehodu iz 18. v 19. stoletje)
Jože MAČEK

Abstract | PDF
The introduction of decorative bulbs in Slovenia (Introdukcija okrasnih čebulnic na slovensko ozemlje)
Marko DOBRILOVIČ

Abstract | PDF
Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (Vsebinska obdelava prispevkov v Acta agriculturae Slovenica let. 93 št. 1
Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR

PDF