Home

Home Contents Editors Instructions to authors Subscription Letters

Volume 95

Ljubljana, 2010

Number 1


Substrate pH level effects on anthocyanins and selected phenolics in Rosa × hybrida L. 'KORcrisett' (Vpliv pH substrata na antociane in fenole pri Rosa × hybrida L. 'KORcrisett')
Valentina SCHMITZER, Franci ŠTAMPAR
Abstract | PDF

The effect of diatomaceous earth of different origin, temperature and relative humidity against adults of rice weevil (Sitophilus oryzae [L.], Coleoptera, Curculionidae) in stored wheat (Vpliv diatomejske zemlje različnega izvora, temperature in relativne vlage pri zatiranju odraslih osebkov riževega žužka (Sitophilus oryzae [L.], Coleoptera, Curculionidae) v skladiščeni pšenici)
Helena ROJHT, Christos G. ATHANASSIOU, Bill J. VAYIAS, Nickolas Kavallieratos, Željko TOMANOVIĆ, Matej VIDRIH, Katarina KOS, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF

Relation of total antiradical activity and total polyphenol content of sweet cherries (Prunus avium L.) and tart cherries (Prunus cerasus L.) (Povezava med antioksidantno aktivnostjo in vsebnostjo vseh polifenolov pri češnjah
(Prunus avium L.) in višnjah (Prunus cerasus L.))

Silvia MELICHÁČOVÁ, Mária TIMORACKÁ, Judita BYSTRICKÁ, Alena VOLLMANNOVÁ, Juraj ČÉRY
Abstract | PDF

Selenium induced lower respiratory potential in Glycine max (L.) Merr. (Vpliv selena na nižanje dihalnega potenciala pri soji (Glycine max (L.) Merr.))
Špela Mechora,   Mateja Germ
Abstract | PDF

Variation of physiological traits and yield components of some maize hybrid (Zea mays L.) in agroecological conditions of Kosovo (Variabilnost fizioloških lastnosti in komponent pridelka nekaterih hibridov koruze (Zea mays L.) v agroekoloških razmerah Kosova)
Sali ALIU, Shukri FETAHU, Ludvik ROZMAN
Abstract | PDF

Massive occurrence and identification of the nematode Alloionema appendiculatum Schneider (Rhabditida: Alloionematidae) found in Arionidae slugs in Slovenia (Številčni pojav in identifikacija ogorčice Alloionema appendiculatum Schneider (Rhabditida: Alloionematidae) v lazarjih (Arionidae) v Sloveniji)
Žiga Laznik, Jenna L. ROSS, Stanislav Trdan
Abstract | PDF

Intraspecific variability of Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) as biological control agent of rice weevil (Sitophilus oryzae [L.], Coleoptera, Curculionidae) adults (Znotrajvrstna variabilnost entomopatogene ogorčice Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) kot biotičnega agensa za zatiranje odraslih osebkov riževega žužka (Sitophilus oryzae [L.], Coleoptera, Curculionidae))
Žiga LAZNIK, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF

Hop fields in crop rotation (Hmeljišča v premeni)
Darja KOCJAN AČKO
Abstract | PDF

Effect of 6-benzyladenine application time on apple thinning of cv. 'Golden Delicious' and cv. 'Idared' (Vpliv Časa aplikacije 6-benziladenina na redčenje plodičev jablane pri sortah 'Zlati delišes' in 'Idared')
Barbara AMBROŽIČ TURK, Matej STOPAR
Abstract | PDF

Comparison of tannin concentration in young plants of common and tartary buckwheat (Primerjava koncentracije taninov v mladih rastlinah navadne in tatarske ajde)
Drena GADŽO, Mirha DJIKIĆ,  Teofil GAVRIĆ, Petra ŠTREKELJ
Abstract | PDF

Soil organic matter content according to different management system within long-term experiment (vsebnost organske snovi v tleh v odvisnosti od načina gospodarjenja znotraj trajnega poskusa)
Monika CVETKOV, Igor ŠANTAVEC, Darja KOCJAN AČKO, Anton TAJNŠEK
Abstract | PDF

Biotično zatiranje kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Hymenoptera, Cynipidae) (Biological control of chestnut gall wasp (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, Hymenoptera: Cynipidae))
Katarina KOS, Stanislav TRDAN
Abstract | PDF

Spremembe agro-klimatskih spremeljivk v Sloveniji v zadnjih desetletjih (Trends in agro-climate variables  in Slovenia
Lučka KAJFEŽ-BOGATAJ ,  Tjaša POGAČAR, Andrej CEGLAR, Zalika ČREPINŠEK
Abstract | PDF

Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (Vsebinska obdelava prispevkov v Acta agriculturae Slovenica let. 95 št. 1 )
Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR

PDF

University of Ljubljana Biotechnical Faculty