Home 

 
Acta agricultura Slovenica izhaja letno z dvema letnikoma. Letnike z liho številko (rastlinska proizvodnja) izdaja Oddelek za agronomijo, letnike s sodo številko (živalska proizvodnja) pa Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete.


RASTLINSKA PROIZVODNJA

(področja agronomije, hortikulture, rastlinske biotehnologije, raziskave živil rastlinskega izvora, agrarne ekonomike in informatike ter sorodna področja)


Uredniki:
prof. dr. Tomaž  Bartol, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, prof. dr. Mario Lešnik, doc.dr. Andrej Simončič, prof. dr. Andrej Udovč, prof. dr. Metka Hudina, prof. dr. Zlata Luthar, prof. dr. Stanislav Trdan, doc. dr. Damijana Kastelec, prof. dr. Dominik Vodnik.

Svetovalni odbor/Advisory  Board: prof. Ph.D. Jürg Fuhrer (Liebefeld-Bern, Švica), akademik prof. Ph.D. James Mac Key, (Uppsala, Švedska), prof. dr. Hardy Pfanz (Essen, ZR Nemčija), prof. Ph.D. Alessandro Peressoti (Udine, Italija), prof. dr. Massimo Tagliavini (Bolzano), prof. dr. Michael Blanke (Bonn), prof. dr. Željko Tomanović (Beograd, Srbija), prof. dr. Ivan Kreft (Ljubljana), prof. dr. Franc Lobnik (Ljubljana), prof. dr. Željko Tomanović (Beograd, Srbija), prof Ph.D. Naser Sabaghnia
(Maragheg, Iran).

Glavni in odgovorni urednik:prof. dr. Franc Batič

Namestnica glavnega urednika: prof. dr. Metka Hudina

Tehnični urednik: Maja Mihičinac Kristan

Sourednik: mag. Karmen Stopar

Jezikovni pregled:  avtorji

Oblikovanje: Milojka Žalik Huzjan

Prelom: Maja Mihičinac Kristan

Izdajatelj in založnik:
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani / Biotechnical Faculty University of Ljubljana

Zanjo: Franc Batič

Tisk: Tiskarna ROTOSI d.o.o., Tomačevo 19, Ljubljana


ŽIVALSKA PROIZVODNJA
(področje zootehnike - genetika, mikrobiologija, imunologija, prehrana, fiziologija, ekologija, etologija, mlekarstvo, ekonomika, bioinformatika, živalska proizvodnja in predelava živalskih proizvodov, tehnologija in dokumentalistika)

Izdaja

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za zootehniko izda letno dve številki (sodi letniki).

Glavni in odgovorni urednik
  

prof. dr. Peter DOVČ

Tehnični urednik

Jože STOPAR

Uredniški odbor

dr. Drago BABNIK (Ljubljana), izr.prof. dr. Tomaž BARTOL (Ljubljana), dr. Michel BONNEAU (Saint Gilles), prof. dr. Tajana ČERNY (Zagreb), prof. dr. Milena KOVAČ (Ljubljana), prof. dr. Amarendra Narayan MISRA (Balasore, Orissa, Indija), prof. dr.dr.h.c. Franz PIRCHNER (Innsbruck), prof. dr. Zdenko PUHAN (Zürich), prof. dr. Jasna M.A. STEKAR (Ljubljana), prof. dr. Dejan ŠKORJANC (Maribor), prof. dr. Jernej TURK (Maribor)

Jezikovni pregled

Vanda ŠUŠTERŠIČ

Razmnoževanje

ROTOSI d.o.o., Tomačevo 19, SI-1000 Ljubljana, v 300 izvodih

Naslov uredništva

Groblje 3, SI-1230 Domžale, tel.: 01 320 3836, faks: 01 7241 005

E-pošta
Domača stran


http://aas.bf.uni-lj.si

Naročnina za letnik

25 EUR

Posamezna številka

17 EUR

Imetnik računa

Banka
Račun

UL, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana
BANKA SLOVENIJE, Slovenska 35, SI-1505 Ljubljana
01100-6030707410, sklic na številko 400201111111

Sofinancira

Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Revijo redno selektivno zajemajo zbrike

CAB Abstracts, COBISS, AGRIS, FSTA, Scopus (Elsevier) in CrossRef

Dokumentacijska obdelava

Mednarodna: Slovenski nacionalni center AGRIS
Domača:
INDOK Oddelka za zootehniko

Publikacije v zameno za revijo pošljite na naslov

Centralna knjižnica Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, p.p. 2995

Avtorska pravica

© 2015 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko

 

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta