Home

Home Contents Editors Instructions to authors Subscription Letters

Volume 91

Ljubljana, 2008

Number 1


CONTENTS

Impact of source and application time of sulphur on the yield, oil content and protein content in winter oilseed rape (Vpliv oblike ter časa aplikacije žvepla na pridelek in vsebnost olja ter beljakovin pri ozimni oljni ogrščici)
Barbara ČEH, Robert HRASTAR, Anton TAJNŠEK, Iztok Jože KOŠIR

Abstract | PDF

Aphids (Aphididae) and their parasitoids in selected vegetable ecosystems in Slovenia (Prave listne uši (Aphididae) in njihovi parazitoidi v izbranih vrtnarskih ekosistemih Slovenije)
Katarina KOS, Željko TOMANOVIĆ, Olivera PETROVIĆ-OBRADOVIĆ, Žiga LAZNIK, Matej VIDRIH, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF
Influence of row spacing on the yield of two flax cultivars (Linum usitatissimum L.) (Vpliv medvrstnega razmika na pridelek stebel in semena lanu (Linum usitatissimum L.))
Darja KOCJAN AČKO, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF

Entomopathogenic nematode Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) recorded for the first time in Slovenia (Entomopatogena ogorčica Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) prvič ugotovljena v Sloveniji)
Žiga LAZNIK, Timea TÓTH, Tamás LAKATOS, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF

Some economically important properties of sunflower cultivars (Helianthus annuus L.) in the field trials performed at Biotechnical faculty (Nekatere gospodarsko pomembne lastnosti kultivarjev sončnice (Helianthus annuus L.) v poljskih poskusih Biotehniške fakultete)
Darja KOCJAN AČKO

Abstract | PDF
Corn salad (Valerianella olitoria L.) yield response to cell size of plug trays (Vpliv velikosti celice gojitvene plošče na pridelek motovilca (Valerianella olitoria L.))
Dragan ŽNIDARČIČ, Nina KACJAN-MARŠIĆ

Abstract | PDF
General and specific combining ability studies for leaf area in some maize inbreds in agroecological conditions of Kosovo (Proučevanje splošne in posebne kombinacijske sposobnosti listne površine nekaterih samooplodnih linij koruze v agroekoloških razmerah Kosova)
Sali ALIU, Shukri FETAHU, Ludvik ROZMAN, Adem SALILLARI

Abstract | PDF
Introduction of Grapevine virus B and Grapevine leafroll-associated virus 2 testing in sanitary selection of grapevine (Uvedba testiranja grapevine virus B in grapevine leafroll-associated virus 2 v zdravstveno selekcijo vinske trte)
Irma TOMAŽIČ, Irena MAVRIČ PLEŠKO, Nataša PETROVIČ, Maja RAVNIKAR, Zora KOROŠEC

Abstract | PDF
The efficiency of AFLP and SSR markers in genetic diversity estimation and gene pool classification of common bean (Phaseolus vulgaris L.) (Analiza učinkovitosti AFLP in SSR markerskih sistemov v proučevanju genetske raznolikosti in porekla navadnega fižola (Phaseolus vulgaris L.))
Marko MARAS, Jelka ŠUŠTAR-VOZLIČ, Branka JAVORNIK, Vladimir MEGLIČ

Abstract | PDF
Plant parasitic nematodes associated with banana crop in Crete, Greece (Parazitske ogorčice rastlin ugotovljene v nasadu bananovcev na Kreti v Grčiji)
Emmanuel A. TZORTZAKAKIS

Abstract | PDF
Response of tomato cultivars differing in growth habit to nitrogen and phosphorus fertilizers and spacing on vertisol in Ethiopia (Vpliv gnojenja z dušikom in fosforjem na rastline kultivarjev paradižnika z različno rastjo na vertisolu v Etiopiji)
Tesfaye BALEMI

Abstract | PDF
The response of two potato cultivars on combined effects of selenium and drought (Vpliv selena in suše na dva kultivarja krompirja)
Mateja GERM

Abstract | PDF
Geni za odpornost proti škodljivim organizmom pri rastlinah (Plant disease resistance genes)
Petra KOZJAK, Branka JAVORNIK

Abstract | PDF
Ocena dostopnosti težkih kovin iz onesnaženih tal Mežiške doline (Evaluation of heavy metals accessibility in poluted soils from Mežica valley)
Neža FINŽGAR, Domen LEŠTAN

Abstract | PDF
Diskriminantna analiza in klasifikacija: osnove in primer (Discriminant analysis and classification: theory and illustration)
Damijana KASTELEC, Katarina KOŠMELJ

Abstract | PDF
Mestno kmetijstvo - oblike in izkušnje (Urban agriculture - types and experiences)
Katja VADNAL in Vesna ALIČ

Abstract | PDF
Entomopatogene in entomofilne ogorčice - naravni sovražniki resarjev (Thysanoptera) (Entomopathogenic and entomophilic nematodes - natural enemies of thrips (Thysanoptera))
Žiga LAZNIK, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF
Entomopatogene ogorčice, naravni sovražniki nadzemskih škodljivcev kapusnic (Entomopathogenic nematodes, natural enemies of foliar pests of vegetable brassicas)
Žiga LAZNIK, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF
Ekstrakcija kroma iz kvasne biomase (Extraction of chromium from yeast biomass)
Maja PAŠ, Radmila MILAČIČ, Peter RASPOR

Abstract | PDF
Medsebojni vplivi trofičnih nivojev v prehranjevalni verigi parazitoidov (Mutual influences of trophical levels in food chain of parasitoids)
Katarina KOS, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF
Širjenje koruznega hrošča Diabrotica v. virgifera v Sloveniji v obdobju 2003 - 2007 (Spreading of western corn rootworm Diabrotica v. virgifera in Slovenia in the period 2003 - 2007)
Špela MODIC, Matej KNAPIČ, Gregor UREK

Abstract | PDF
Karotenoidi v fotosinteznem aparatu in odziv na stres (Carotenoids in photosynthetic apparatus and stress response)
Helena ŠIRCELJ

Abstract | PDF
Remediacija zemljine z območja stare cinkarne v Celju z metodo stabilizacije s cementom (Remediation of soil from a former zinc smelter area with stabilization with cement)Karotenoidi v fotosinteznem aparatu in odziv na stres (Carotenoids in photosynthetic apparatus and stress response)
Metka UDOVIČ, Domen LEŠTAN

Abstract | PDF
Vpliv izbire fungicidov in medvrstne razdalje na pojavljanje ostankov ditiokarbamatov v krompirju (The influence of fungicide choice and row width on the appearance of dithiocarbamate residues in potato)
Peter DOLNIČAR, Meta URBANČIČ ZEMLJIČ, Ana GREGORČIČ, Helena BAŠA ČESNIK, Filip VUČAJNK, Tone GODEŠ
A

Abstract | PDF
Pojav naravnih mutacij pri nekaterih linijah koruze (Zea mays L.) iz genske banke (The appearance of spontaneous mutations on maize (Zea mays L.) inbred lines of maize gene bank)
Ludvik ROZMAN, Katja POKOVEC

Abstract | PDF
Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (Vsebinska obdelava prispevkov v Acta agriculturae Slovenica let. 91 št. 1)
Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR

PDF