Home

Home Contents Editors Instructions to authors Subscription Letters

Volume 93

Ljubljana, 2009

Number 3


Compounds of essential oils as markers of hop resistance (Humulus lupulus) to powdery mildew (Podosphaera macularis)  (Komponente eteričnega olja hmelja (Humulus lupulus) kot markerji odpornosti na hmeljevo pepelovko (Podosphaera macularis))
Andreja CERENAK, Dragica KRALJ, Branka JAVORNIK

Abstract | PDF
Distribution of Thysanoptera species and their host plants in Croatia  (Resarji (Thysanoptera) in njihove gostiteljske rastline na Hrvaškem)
Emilija RASPUDIĆ, Marija IVEZIĆ, Mirjana BRMEŽ, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF
First massive occurrence of greenhouse whitefly parasitoid, Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) on greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum [Westwood] (Homoptera: Aleyrodidae) in Slovenia  (Prva številčnejša najdba najezdnika rastlinjakovega ščitkarja, Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae) na rastlinjakovem ščitkarju, Trialeurodes vaporariorum [Westwood] (Homoptera: Aleyrodidae) v Sloveniji)
Katarina KOS, Željko TOMANOVIĆ, Helena ROJHT, Matej VIDRIH, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF
Efficacy of two strains of Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) against third-stage larvae of common cockchafer (Melolontha melolontha [L.], Coleoptera, Scarabaeidae) under laboratory conditions  (Laboratorijsko preučevanje učinkovitosti dveh ras entomopatogene ogorčice Steinernema feltiae (Filipjev) (Rhabditida: Steinernematidae) za zatiranje ličink tretje larvalne stopnje poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha [L.], Coleoptera, Scarabaeidae))
Žiga LAZNIK, Tímea TÓTH, Tamás LAKATOS, Matej VIDRIH, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF
Can we change stereotypes and improve the quality of life?  (Ali lahko spremenimo stereotipe in izboljšamo kakovost življenja?)
Marijan JOŠT

Abstract | PDF
Soil organic matter changes according to the application of organic and mineral fertilizers within long-term experiments  (Spremembe vsebnosti organske snovi v tleh v odvisnosti od gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili znotraj trajnih poskusov)
Monika CVETKOV, Anton TAJNŠEK

Abstract | PDF
Življenjski krog parazitoidov listnih uši  (Life cycle of aphid parasitoids)
Katarina KOS, Stanislav TRDAN

Abstract | PDF
Microoxygenation of red wines  (Mikrooksigenacija rdečih vin)
Marko LESICA, Tatjana KOŠMERL

Abstract | PDF
Hordeetum murini Libbert, 1932 - A ruderal association in Kosovo (Hordeetum murini Libbert, 1932 - ruderalna associacija na Kosovu)
Qazim PAJAZITAJ

Abstract | PDF
Vpliv nekaterih dejavnikov na naselitev navadne pršice (Tetranychus urticae Koch) na krizanteme Chrysanthemum 'Veria Dark ' in 'Cassablanca White' (Influence of some factors on colonization of twospotted spider mite (Tetranychus urticae Koch) on chrysanthemum Chrysanthemum 'Veria Dark' and 'Cassablanca White')
Mojca REMIC, Lea MILEVOJ, Marina PINTAR
Abstract | PDF
Vegetativna rast in pridelek semideterminantnega paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.) v odvisnosti od načina zastiranja tall  (Vegetative growth and yield of semideterminate tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) in dependence on the method of mulching soil)
Dean BAN, Blanka SINČIĆ PULIĆ, Milan OPLANIĆ, Josip BOROŠIĆ, Dragan ŽNIDARČIČ
Abstract | PDF
Content analysis of the papers in the Acta agriculturae Slovenica (Vsebinska obdelava prispevkov v Acta agriculturae Slovenica let. 93 št. 3 )
Tomaž BARTOL, Karmen STOPAR

PDF
Ob 80-letnici dolgoletnega urednika Zbornika Biotehniške fakultete, akademika zaslužnega profesorja dddr. Jožeta Mačka
PDF

University of Ljubljana Biotechnical Faculty